โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัตหลักสูตรยกระดับการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่การค้ายุค 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัตหลักสูตรยกระดับการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่การค้ายุค 4.0

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 409 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยกระดับการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่การค้ายุค 4.0  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีการบรรยายความรู้เรื่องการจัดการและการทำตลาดปลานิลยุค 4.0 จากอาจารย์อวยพร  ต๊ะวัน การจัดทำบัญชี ต้นทุน ตอบแทน จากอาจารย์สุวิสา  ทะยะธง การตรวจโรคและวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร  นรรัตน์ การอนุบาลปลานิลโดยใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ล จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  ทองเล็ก 
                     โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยกระดับการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่การค้ายุค 4.0  เป็นการบริการวิชาการโดยเน้นการให้ความรู้และลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ได้จริง ณ สถานที่ประกอบการ โดยได้แสดงต้นทุนของเครื่องมือที่ใช้ในการรตรวจสอบ และการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ล เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมต้นทุนในการผลิตได้ ซึ่งผู้ประกอบการได้มาจากหลายอำเภอในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นต้น ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา