โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการชุมชน 3R แปลงขยะให้เป็นประโยชน์ ณ บ้านสันป่าสัก อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการชุมชน 3R แปลงขยะให้เป็นประโยชน์ ณ บ้านสันป่าสัก อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 318 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยอาจารย์ภัทราพร  สมเสมอ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดธุรกิจ หัวหน้าโครงการ ร่วมกับวิทยากรชุมชน บริษัท พี.เจ.รีไซเคิล และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการชุมชน 3R แปลงขยะให้เป็นประโยชน์ ณ บ้านสันป่าสัก ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชนได้อย่างถูกต้องด้วยหลัก 3R  การจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนรวมในการนำขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะที่เป็นเศษอาหาร/ผัก/ผลไม้ เพื่อลดปริมาณขยะเปียกในหมู่บ้าน เป็นการผลักดัน กระตุ้น ให้ผู้นำชุมชนและประชาชนเกิดการเรียนรู้ในการคิดทำการจัดการขยะมูลฝอยได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างให้เกิดการนำขยะมูลฝอยในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา