โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาและวิจัยรูปแบบไตรภาคีและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาและวิจัยรูปแบบไตรภาคีและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 734 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจาย์ราเชนทร์   ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ รองคณบดีด้านบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คุณรัญชนา  นำอินทร์  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ต้อนรับคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาและวิจัยรูปแบบไตรภาคีและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน โดย มทร.ล้านนา เชียงราย ได้นำเสนอโครงการ WiL บัณฑิตพันธุ์ใหม่ และนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษา และ สถานประกอบการ พร้อมนำเที่ยวชมการจัดการเรียนการสอนในวิชาตางๆ การใช้ชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกัน และการทำกิจกรรมร่วมกันของเด็กๆนักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ณ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา