โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ(การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ(การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 234 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ(การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมี คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างสิ่งใหม่ๆ นำเอาศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมาใช้เพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกิจกรรมนี้จะจัดในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา