โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-07-03

ประชุมสรุปการดำเนินการโครงการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมโครงการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อนักศึกษา ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ(การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ)
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

             วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ(การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมี คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา