โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโคงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักศึกษาในโคงการทุนนวัตกรรมสายวิาชีพชั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโคงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักศึกษาในโคงการทุนนวัตกรรมสายวิาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 377 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง จัดโคงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักศึกษาในโคงการการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมี ดร.สุวิชช์ ธนะศาสวรคุณ เป็นประธานเปิดโคงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี หัวหน้างานกิจการนักศึกษา อาจายร์ภีรวิชญ์ ชัยมาลา ผู้จัดการหอพักนักศึกษา อาจารย์สมควร  สงวนแพง มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมและสวัสดิการต่างๆที่นักศึกษาจะได้รับ การเข้าพัก ค่าใช้จ่าย สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งแนะนำคณาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา และร่วมรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ปกครอง
                และในเวลา ๑๓.๐๐ น. นักศึกษาและผู้ปกครอง นำสัมภาระของนักศึกษา เข้าห้องพักของตนเอง และร่วมทำกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำความรู้จักเพื่อนๆในกลุ่มและเรียนรู้กฏระเบียบการอยู่ร่วมกัน การใช้ชีวิตร่วมกัน และเที่ยวชมสถานที่อาคารเรียน ที่ทานอาหาร และบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา