โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารฯ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ Power BI Desktop ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารฯ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ Power BI Desktop ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 779 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในหัวข้อเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ Power BI Desktop ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เป็นโปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากหลายๆ แหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น Excel File, Microsoft Access Database, SQL Server, Oracle เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถใช้ประโยชน์ในการสร้างรายงานการปฏิบัติงานได้ โดยมี อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป และ อาจารย์ ดร.วรีวรรณ เจริญรูป เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา