โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ MG Talent 2019 และโครงการวันโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2019 (Project Day 2019) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ MG Talent 2019 และโครงการวันโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2019 (Project Day 2019)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 659 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “MG Talent 2019” หลักสูตรการจัดการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษารายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม รายวิชานวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง รายวิชาการจัดการความเสี่ยง และรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้โครงการ  “วันโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2019 (Project Day 2019)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์ นักศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตได้ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา