โลโก้เว็บไซต์ การเลือกตั้งลงคะแนนเสียงจากคณาจารย์ประจำ เพื่อเลือกตัวแทนเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การเลือกตั้งลงคะแนนเสียงจากคณาจารย์ประจำ เพื่อเลือกตัวแทนเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 262 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 11 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงจากคณาจารย์ประจำ เพื่อเลือกตัวแทนเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลือกตั้ง  ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ณ สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ  มทร.ล้านนา เชียงราย ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา