โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-03-11

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ ประชุมหารือการจัดตั้งสำนักงานประสานงานอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Office)
จันทร์ 11 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (11 มีนาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดตั้งสำนักงานประสานงานอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Office) โดยการประชุมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 -12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย รวมทั้งหน่วยงานภายนอก อาทิ สถาบันอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ เข้าร่วมประ... >> อ่านต่อ


การเลือกตั้งลงคะแนนเสียงจากคณาจารย์ประจำ เพื่อเลือกตัวแทนเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
จันทร์ 11 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 11 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงจากคณาจารย์ประจำ เพื่อเลือกตัวแทนเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลือกตั้ง  ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา