โลโก้เว็บไซต์ สภาวิศวกร ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภาวิศวกร ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  รับการตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2560 จากคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร (กว.) นำโดย รศ.ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์.เกษม เพชรเกตุ รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจและคุณพิมพ์ณดา นกหรั่ง เดินทางมาร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ในการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ปี 2560) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา