โลโก้เว็บไซต์ นศ.การจัดการธุรกิจ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Creative Business for Gen Me ธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่ สำหรับยุค Me | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การจัดการธุรกิจ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Creative Business for Gen Me ธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่ สำหรับยุค Me

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Creative Business for Gen Me ธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่ สำหรับยุค Me” ในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการ โดยมีวิทยากร ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นในที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาได้ความรู้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับ Creative Business for Gen Me ธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่ สำหรับยุค Me โดยมี ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด 

>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา