โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2023-01-11

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำระดับสากลเพื่อชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พุธ 11 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการการฝึกปฏิบัติการให้ผู้ประกอบการเรียนรู้เทคนิคกระบวนการสร้างแบรนด์ เนื้อหา และการสื่อสารในแผนที่ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชน ทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่มูลค่าของผลิตภัณฑ์เชียงรายเมืองสร้างสรรค์ และโครงการสำรวจความต้องการและ Matching ความต้องการสถานประกอบการและสถานศึกษากับบุคลากรเพื่อการพัฒนา Creative... >> อ่านต่อ


เชิญชวนบุคลากรด้านการศึกษาร่วมส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักร ประจำปีงบประมาณ 2566
พุธ 11 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนบุคลากรด้านการศึกษาร่วมส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อเข้าพิจารณารับทุนสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่เกิน 400,000 บาท)   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา