โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-04-02

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2563
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 2 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อดำเนินงานในระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ห้องประชุมเชียงดา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จังหวัดลำปาง >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 1 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้แล้วเสร็จตามปฏิทินการศึกษา กำหนดวันประกาศผลการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา