โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-05-27

คณบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดกิจกรรม  Train the coach ประจำปี 2562
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

         วันนี้ (27 พฤาภาคม 2562) เวลา 15.30 น. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดกิจกรรม  Train the coach ประจำปี 2562  เป็นโครงการที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการ และ ผู้เชียวชาญด้านต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงเข้าหากัน โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการแนะนำโครงการพร้อมทั้งเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นข้อมูล ให้ผู้ประกอบการสามารขอคำปรึกษาได้อย่างตรงจุดของปัญหาของผู้ประกอบการ โดย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

                วันนี้ (27 พฤาภาคม 2562) เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมแนวทางการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ชไมพร   รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีน... >> อ่านต่อ


คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดทำสัญญาผู้รับทุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษา
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (27 พฤาภาคม 2562) เวลา 14.00 น. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดทำสัญญาผู้รับทุน โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคี เพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง (ทุนนัวตกรรมสายวิชาชั้นสูง) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการทำสัญญาและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่จะเข้ามาทำสัญญาในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 3/2562 วาระพิเศษ
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

                วันนี้ (27 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2562 วาระพิเศษ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็ประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ลูกจ้างชาวต่างประเทศ)
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่าวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ สังกัดศูนย์ภาษา จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก โดยมีกำหนดสอบวันพุธที่ 29 พฤษภาค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา