โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-02-22

ประกาศและกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลยุทธ์ที่ ๑.๔ สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑  ทางสำนักวิทยบริการฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ >> อ่านต่อ


อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงาย เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปให้นักเรียนและผู้สนใจได้เรียนรู้ ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา