โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-11-19

นศ.สาขาการจัดการ จัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2018 ฝึกประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน
จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องและระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2018 ในรายวิชาการบริหารโครงการ 12–011-403 รหัสวิชา BBABA211 ในภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนต่อไป โดยกิจกรรม "ศึกษาดูงาน" MG รุ่นใหม่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา