โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-10-29

สภาวิศวกร เข้าตรวจรับรองหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร สาขาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (29 ตุลาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากสภาวิศวกร เข้าตรวจรับรองหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม สาขาอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล(ครม.สัญจร ครั้งที่ 8/2561)
จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (29 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา และอาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ภาคเหนือตอนบน 2 ณ ห้องประชุมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9  มหาวิท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา