โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-08-08

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม STEM ให้กับนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย
พุธ 8 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

            วันที่ 8 สิงหาคม 2561ทีมงานสะเต็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Straw roller coaster ให้กับนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โดยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดแบบ STEM คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาบูรณาการความรู้ที่เคยเรียนมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ในแบบของตนเอง สร้างความสนุกสนาน ความสุขใน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา