โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-12-08

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                วิจารณ์ร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้ง... >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชี จัดอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรมระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรมระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุปราณี แสนคำ หัวหน้างานคลังและพัสดุ มทร.ล้านนา เชียงราย มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย  โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และ... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Business Analytics ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Business Analytics ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 749,890.00  บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา