โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-13

โครงการสัมมนาเรื่องเตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ยุคดิจิทัล
เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ยุคดิจิทัล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสาขาการบัญชีทุกชั้นปีที่จะประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตได้มีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาตนเองให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากกรมสรรพากร และสำนักงานบัญชีคุณภาพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านา ชร.ร่วมแถลงข่าว “17 วัยใส พิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์
เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          13 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ หัวหน้างานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการ “17 วัยใส พิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์” ภายใต้โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2 ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาฯ           ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย           ภาพ : อ.ทัดมนู  โพธ... >> อ่านต่อ


แถลงข่าวปิดโครงการ 17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์
เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2 (17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์) สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา