โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-10-11

แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย วันที่ 13 ตุลาคม 59 (เวลา 18.00 น.) - 14 ตุลาคม 59 (เวลา 06.00 น.)
อังคาร 11 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เรียนสมาชิกผู้ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สายของ มทร.ล้านนา ทุกท่าน ตามที่บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ในระดับแกนกลางหลัก การดำเนินการในครั้งนี้มีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานทุกเขตพื้นที่ เป็นการชั่วคราว เพื่อให้บริษัทคู่สัญญาดำเนินการปรับปรุงดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ จึงขอแจ... >> อ่านต่อ


ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
อังคาร 11 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่นายวิทูรย์  ส่องแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  ได้เกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2559  ส่งผลให้จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 จากคณาจารย์ประจำว่างลงก่อนครบวาระ มหาวิทยาลัยฯจึงดำเนินการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  แทนตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน”
อังคาร 11 ตุลาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา ข่าวทุน/วิจัย

          สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครง... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. (รอบโควต้าเรียนดี)
อังคาร 11 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควต้าเรียนดี โดยผู้ทีสมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (4 หรือ 5 ภาคเรียน) และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ซึ่งจะเปิดรับสมัครใน 3 หลักสูตรดังนี้1. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับ 38 คน2.เตรียมบริหารธุรกิจ รับ 14 คน3.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 14 คน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา