โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมการจัดการความรู้ : การปรับปรุงกระบวนการทำงาน กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561

           วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) เวลา 9.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการจัดการความรู้ : การปรับปรุงกระบวนการทำงาน กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนปรับพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองาบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ หัวหน้างานและหัวหน้าหลักสูตรเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสานเสวนาเรื่อง แนวทางการจัดตั้งหอเกียรติยศและหอศิลปวัฒนธรรม
พุธ 6 มิถุนายน 2561

             วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) เวลา 9.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดสานเสวนาเรื่อง แนวทางการจัดตั้งหอเกียรติยศและหอศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งหอเกียรติยศและหอศิลปวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมเสนอความ... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงรายได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561(ครั้งที่ 3) ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561

                 นายพงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้านำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561(ครั้งที่ 3) ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Multi Nation Conference on Imformatics, Agriculture, Management, Business administation, Engineering, Sciences and Technology) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและได้รับรางวัลก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเลือกข้อเสนอ
เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561

              วันนี้ (12 พฤษภาคม 2561) เวลา 8.30 น งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเลือกข้อเสนอ โดยมีอาจารย์ปรีชา พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการและได้รับเกียรติจากอาจารย์อธิวัฒน์ โยอาศรี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน และอาจารย์มนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงาน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เสาร์ 7 เมษายน 2561

                เช้าวันนี้ (7 เมษายน 2561) ทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ โดยอาจารย์ปรีชา พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์มงคลกร ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม บรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว (นักจัดการขยะ) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิ... >> อ่านต่อ


สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดประชุมครั้งที่ 35/2560
พุธ 18 ตุลาคม 2560

               วันนี้ 18 ตุลาคม 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดประชุมครั้งที่ 35/2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ... >> อ่านต่อ


ประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560
อังคาร 17 ตุลาคม 2560

วันนี้ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. งานพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย ภาพ : อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ >> อ่านต่อ


งานทรัพยากรมนุษย์ติดตามผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของบุคลากร
ศุกร์ 1 กันยายน 2560

          1 กันยายน 2560 งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อติดตามผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย    ... >> อ่านต่อ


โครงการพลังปัญญาวันที่ 2
อังคาร 29 สิงหาคม 2560

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ พลังปัญญา จัดโครงการฝึกอบรม “โครงการแปรรูปโครงการพลังปัญญา ประจำปี 2560”ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2460 และ ในวันที่ 2 ของโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา แก้วโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ พลังปัญญาต่อยอดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อังคาร 29 สิงหาคม 2560

            มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ พลังปัญญาต่อยอดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จัดโครงการโครงการแปรรูปโครงการพลังปัญญา ประจำปี 2560  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 209


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา