โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้นำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ม.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
อังคาร 16 กรกฎาคม 2562

             ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรีวรรณ   เจริญรูป อาจารย์จรัสศรี  โนมี อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายภูวเรศ  เทพกร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้นำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ(การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ)
พุธ 3 กรกฎาคม 2562

             วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ(การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมี คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เสาร์ 22 มิถุนายน 2562

              สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ กิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 มิถุนายน 2562 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งในช่วงเช้าคุณสุระพงษ์  โด่งดัง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา มาพบปะพูดคุยแนะนำส... >> อ่านต่อ


คณะบริหารฯ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ Power BI Desktop ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562

             คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในหัวข้อเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ Power BI Desktop ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เป็นโปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากหลายๆ แหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น Excel File,... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย บรรยาความรู้เรื่อง การสร้างถนนซีเมนต์ผสมยางพารา ให้กับบุคลากร สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พุธ 22 พฤษภาคม 2562

b          อาจารย์จตุรงค์  คำขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราที่ทำได้จริง ในโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรด้านช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Peony Room โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอน คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ... >> อ่านต่อ


ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบเข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ มหาวิทยาลัแม่ฟ้าหลวง
ศุกร์ 19 เมษายน 2562

    วันที่ 19 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมครั้งมีการรับบริจาคหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยฝุ่น ณ ห้องประชุมอยตุง อาครสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัแม่ฟ้าหลวง >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชียงราย จัดกิจกรรมถ่ายทอดองความรู้การตัดตุงไส้หมูและตุง 12 นักกษัตร
พุธ 10 เมษายน 2562

            วันที่ 10 เมษายน 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม"การตัดตุงปี๋ใหม่เมือง" (ตุงไส้หมูและตุง 12 นักกษัตร) ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีอาจารย์ภีราวิชญ์  ชัยมาลัย หัวหน้างานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนายกวินวุฒิ  สุทธนะ เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรศึกษา เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในการตัดตุงไส้หมูและตุง 12 นักกษัตร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่... >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชี จัดโครงการเปิดประสบการณ์เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ สู่นักบัญชีมืออาชีพ
อังคาร 26 มีนาคม 2562

            สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ "เปิดประสบการณ์เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ สู่นักบัญชีมืออาชีพ"  ในระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีสุดท้ายเข้าศึกษาดูงานเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี โดยได้ความรู้ทั้งทางด้านการวางแผนทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการทำงานของสำนั... >> อ่านต่อ


สภาวิศวกร ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562

             สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  รับการตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2560 จากคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร (กว.) นำโดย รศ.ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์.เกษม เพชรเกตุ รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจและคุณพิมพ์ณดา นกหรั่ง เดินทางมาร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ในการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ รร.เทศบาล 6 จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
เสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเกียรติจากโรงเรียนเทศบาล 6 ในการเป็นวิทยากรในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านปฏิบัติการพื้นฐานสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  โดยกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิศวกรรมโยธา 4.0, กิจกรรมสนุกคิด สนุกทำ กับ ชุดทดลอง PLC, กิจกรรมเรียนรู้เครื่องมือวัดละเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 234


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา