โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

คณะบริหารฯ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ Power BI Desktop ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562

             คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในหัวข้อเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ Power BI Desktop ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เป็นโปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากหลายๆ แหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น Excel File,... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย บรรยาความรู้เรื่อง การสร้างถนนซีเมนต์ผสมยางพารา ให้กับบุคลากร สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พุธ 22 พฤษภาคม 2562

b          อาจารย์จตุรงค์  คำขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราที่ทำได้จริง ในโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรด้านช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Peony Room โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอน คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ... >> อ่านต่อ


ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบเข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ มหาวิทยาลัแม่ฟ้าหลวง
ศุกร์ 19 เมษายน 2562

    วันที่ 19 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมครั้งมีการรับบริจาคหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยฝุ่น ณ ห้องประชุมอยตุง อาครสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัแม่ฟ้าหลวง >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชียงราย จัดกิจกรรมถ่ายทอดองความรู้การตัดตุงไส้หมูและตุง 12 นักกษัตร
พุธ 10 เมษายน 2562

            วันที่ 10 เมษายน 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม"การตัดตุงปี๋ใหม่เมือง" (ตุงไส้หมูและตุง 12 นักกษัตร) ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีอาจารย์ภีราวิชญ์  ชัยมาลัย หัวหน้างานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนายกวินวุฒิ  สุทธนะ เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรศึกษา เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในการตัดตุงไส้หมูและตุง 12 นักกษัตร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่... >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชี จัดโครงการเปิดประสบการณ์เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ สู่นักบัญชีมืออาชีพ
อังคาร 26 มีนาคม 2562

            สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ "เปิดประสบการณ์เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ สู่นักบัญชีมืออาชีพ"  ในระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีสุดท้ายเข้าศึกษาดูงานเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี โดยได้ความรู้ทั้งทางด้านการวางแผนทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการทำงานของสำนั... >> อ่านต่อ


สภาวิศวกร ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562

             สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  รับการตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2560 จากคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร (กว.) นำโดย รศ.ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์.เกษม เพชรเกตุ รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจและคุณพิมพ์ณดา นกหรั่ง เดินทางมาร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ในการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ รร.เทศบาล 6 จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
เสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเกียรติจากโรงเรียนเทศบาล 6 ในการเป็นวิทยากรในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านปฏิบัติการพื้นฐานสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  โดยกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิศวกรรมโยธา 4.0, กิจกรรมสนุกคิด สนุกทำ กับ ชุดทดลอง PLC, กิจกรรมเรียนรู้เครื่องมือวัดละเ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปัญหาปลาน๊อคน้ำตายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562

             วันที่ 24 มกราคม 2562 อาจารย์ชัยยุทธ  นนทะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจากองค์การบริการส่วนตำบลสันกลาง บรรยายให้ความรู้เรื่อง ปัญหาปลาน๊อคน้ำตายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงตามหลักวิชาการจากผลงานวิจัย ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในโครงการ "สถานีกู้ชีพปลานิล" เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้กับการเลี้ยงปลารวมทั้งเข้าใ... >> อ่านต่อ


บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ
พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562

           บุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุม วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)  6 เขตพื้นที่ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เชียงราย เพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับระบบสารบรรณ เพื่อให้บุคลากรมีการทำงานไปในทิศทางเดี่ยวกัน  >> อ่านต่อ


สาขาวิชาการจัดการ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง SMEs ปรับตัวอย่างไร? สู่การเป็น SMART ENTERPRISE
พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562

         วันนี้ (24 มกราคม 2562) เวลา 9.00 น. สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "SMEs ปรับตัวอย่างไร? สู่การเป็น SMART ENTERPRISE" โดยได้รับเกียรติจากคุณยุวนิตย์  ทิศสกุล ผู้บริหารร้านอาหารสบันงา จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ และมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง โดยกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 211


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา