โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอนุรักษ์พลังงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อดำเนินงานการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน ตามกฏกระทรวงและพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากร ให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงา... >> อ่านต่อ


นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2567
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ซึ่งจัดเป็นอาคารควบคุมภาครัฐตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และ วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ต้องจัดให้มีการจัดการพลังงานในหน่วยงานเพื่อลด ค่าใช้จ่ายด้... >> อ่านต่อ
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน
พุธ 19 กรกฎาคม 2566

                วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น. คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2566 จัดการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ทิพจร ประธานกรรมการด้านการจัดการพลังงาน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ศุกร์ 7 เมษายน 2566

                                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อดำเนินงานการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน ตามกฏกระทรวงและพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  นั้น                                 เพื่อเป็น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
พุธ 1 มีนาคม 2566

                    วันที่ 1 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เรื่องการกำหนดมาตรการและกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในปี 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 18


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา