โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอนุรักษ์พลังงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอนุรักษ์พลังงาน

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานประจำปี ๒๕๖๔
จันทร์ 25 มกราคม 2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ที่     ๗/๒๕๖๔  เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานประจำปี ๒๕๖๔ --------------------------------------------                    เพื่อให้การตรวจติดตาม ประเมินการจัดการพลังงานและรับรองการจัดการพลังงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐา... >> อ่านต่อ


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๔
จันทร์ 25 มกราคม 2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ที่     ๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๔ --------------------------------------------                    เพื่อให้การดำเนินการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน ตลอดจนกำหนดมาต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา