โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างความมั่นใจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ทั่วมหาวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564

              หน่วยอาคารสถานที่ งานบริการ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย  ร่วมกับ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)  โดยได้ทำการฉีดพ่น อาคาร สำนักงานบริหาร อาคารวิทยบริการ โรงอาหาร โรงยิม ห้องฟิตเน็ต ป้อมยาม โรงจอดรถ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นต้น... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนที่ One map ของโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม
พฤหัสบดี 6 พฤษภาคม 2564

                   วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.เดือนเพ็ญ มะโนเรือง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนที่ One map ของโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
พฤหัสบดี 29 เมษายน 2564

        วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อรับมอบนโยายและแนวทางการปฏิบัติ จากนายประจญ ปรัญชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รวมทั้งหารือข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย Big Cleaning Day ภายในอาคารสำนักงาน ห้องเรียน โรงอาหาร ตลอดจนโรงฝึกงานของนักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
พุธ 28 เมษายน 2564

         วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และนางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร จัดให้ดำเนินการทำความสะอาดขัด ล้างพื้น เช็ดลูกบิด ราวบันได โต๊ะ ด้วยน้ำฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงาน ห้องเรียน โรงอาหาร ตลอดจนโรงฝึกงานของนักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ตำบลทรายขาว
พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564

                  วันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๔ นางจิณณ์ณิชา  อินยะพรม เจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดิการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ตำบลทรายขาว เพื่อหารือแนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งในปัจจุบันเป็นการระบาดระลอกที่ ๓ และมีแนวโน้มที่จะมีความรุ่นแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม
พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564

                 วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม เพื่อติตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการแต่ละด้านรายงานผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา โดยมีนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย แสดงผลงานการวิจัยการสร้างคุณค่าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเชิงสร้างสรรค์เพื่อตลาดร่วมสมัย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงราย
พุธ 21 เมษายน 2564

              "ผ้าทอร่วมสมัยหัวใจพลับพลา" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดแสดงผลงานการวิจัยการสร้างคุณค่าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเชิงสร้างสรรค์เพื่อตลาดร่วมสมัย ณ โซน video wall ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ชมและรับรู้ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอในวงกว้าง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในรูปแบบของการจัดนิทร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะสแกนวัดอุณหภูมิ จากบริษัท การ์ดฟอร์ซ เอไอ กรุ๊ป จำกัด เพื่อทดลองใช้งาน
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564

          วันนี้ 8 เมษายน 2564 นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะสแกนวัดอุณหภูมิ รุ่น iGuard-T1 จากบริษัท การ์ดฟอร์ซ เอไอ กรุ๊ป จำกัด เพื่อทดลองการใช้งาน โดยทางบริษัท การ์ดฟอร์ซ เอไอ กรุ๊ป จำกัด มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะพร้อมระบบมัลติฟังก์ชั่น (Multifunction) ในการวัดอุณหภูมิอัตโนมัติแบบไม่ต้องสัมผัสกับบุคคล เพื่อส่งเสริมมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ติดตั้ง ณ จุดแส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564

       วันที่ 7 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอความเสี่ยงในการทำงานหลักในแต่ละด้าน และวิธีจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับผู้นำชุมชน 4 หมู่บ้านตำบลทรายขาวเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
พุธ 7 เมษายน 2564

                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับผู้นำชุมชน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านโป่งแดงหมู่ 8 บ้านสันต้นม่วงหมู่ 10 บ้านโป่งแดงหมู่ 12 บ้านโป่งทวีหมู่ 16  ประชุมหารือการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและแผนการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว และบรรจุแผนพัฒนาตำบล เพื่อรองรับการส่งเสริมการเที่ยวของตำบลอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนก่อให้เกิดความเจริญต่อตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมให้บริกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1325


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา