โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัลระดับดีจากสภาวิจัยแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัลระดับดีจากสภาวิจัยแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล และอาจารย์ ผศ.วิฑูรย์ พรมมี คณะวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายเพื่อการป้องกันและติดตามการเผาในพื้นที่ต้นแบบ 5 ชุมชน ในจังหวัดเชียงราย ด้วยระบบติดตามการเผาผ่านระบบโทรศัพท์อัจฉริยะ 

ดูรายละเอียดได้ที่ http://web.chiangrai.rmutl.ac.th/ras/?p=337


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา