โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง จ้างเหมางานดูแลสวนและพันธ์ไม้  ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมางานดูแลสวนและพันธ์ไม้ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง จ้างเหมางานดูแลสวนและพันธ์ไม้   ประจำปี 2562 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างเหมางานดูแลสวนและพันธ์ไม้   ประจำปี 2562  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,304,856.00  บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่พันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศ เรื่อง จ้างเหมางานดูแลสวนและพันธ์ไม้   ประจำปี 2562 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา