โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาด  ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาด  ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาด  ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาด ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,746,480.00  บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เชิญชวนประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาด ประจำปี 2562
2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาด ประจำปี 2562
3. TOR ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาด ประจำปี 2562


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา