โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง จ้างเหมางานดูแลสวนและพันธุ์ไม้ ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมางานดูแลสวนและพันธุ์ไม้ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
เรื่อง จ้างเหมางานดูแลสวนและพันธุ์ไม้ ประจำปี 2562 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มีความประสงค์ จ้างเหมางานดูแลและพันธุ์ไม้ ประจำปี 2562 ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,304,856.00  บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่พันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เชิญชวนจ้างเหมาดูแลสวน
2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวน
3. TOR จ้างเหมาดูแลสวน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา