โลโก้เว็บไซต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 6 กรกฏาคม 2561  ผู้ทรงคุณวุฒินำโดย ดร.อรุณี  ยศบุตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าติดตามผลการดำเนินงานและประเมินความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอนหมู่ 7 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีอาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ, อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน อาจารย์สาขาวิชาการตลาด หัวหน้าโครงการย่อยการออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ "หอม...ปางขอน", อาจารย์พีรวัตร  ลือสัก อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หัวหน้าโครงการย่อยการสร้างเทคโนโลยีเครื่องสีเมล็ดกาแฟและเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ,  อาจารย์กนกพงษ์  ศรีเที่ยง  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการย่อยการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถ่านไบโอซาร์จากเปลือกกาแฟ,  อาจารย์สุวิสา  ทะยะธง อาจารย์สาขาการบัญชี นำเสนอโครงการย่อยการอบรมถ่ายทอดการจัดทำธนาคารออมทรัพย์กลุ่มอาชีพ ณ บ้านปางขอนหมู่ 7 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 

>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<

ภาพ/ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา