โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย บริการวิชาการ อบรมให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนกับขุมชนบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย บริการวิชาการ อบรมให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนกับขุมชนบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน ภายใต้โครงการยกระคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 กรณีหมู่บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

รายงาน: กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา