โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำ นศ. เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการโครงการ The 3rd Science & Technology Mini Conference  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำ นศ. เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการโครงการ The 3rd Science & Technology Mini Conference

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 773 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  ดร.สุรชัย  อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นำนักศึกษาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม ภายใต้โครงการ The 3rd Science & Technology Mini Conference จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยนักศึกษามทร.ล้านนา เชียงราย สามารถคว้ารางวัลนำเสนอยอดเยี่ยมภาคโปสเตอร์:Best Poster Presentation (รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1) จากทั้งหมด 28 ทีมได้แก่ นายนพคุณ บุญมโน และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภท Oral จำนวน 2 ทีม จากทั้งหมด 90 ทีมได้แก่ ทีมที่ 1 นายณัฐพล พรหมจักร และนายนภวิชย์ ปัดไธสง ทีมที่ 2 นายนภวิชย์ ปัดไธสงโดยมี ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศและอาจารย์พงศ์พันธ์ กาจนการุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา