โลโก้เว็บไซต์ ผลการสอบคัดเลือกบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวการเงิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผลการสอบคัดเลือกบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวการเงิน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

*********************************************************************

 

               ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้านักวิชาการเงินและบัญชี


               บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ดังนี้
           ลำดับที่ 1 นางสาวปรารถนา  สุขศรีวรรณ
           ลำดับที่ 2 นางศิรินภา  แสนพรม

           ลำดับที่ 3 นางสาวเปมิกา  วงค์สาม
           ลำดับที่ 4 นางสาวกมลวรรณ  เรือนศรี
 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 เข้ารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ณ งานทรัพยากรมุนษย์
ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. 

>>>>> เอกสารแนบ
 


 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา