โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม วัน G.E. Day | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม วัน G.E. Day

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการงานวันศึกษาทั้วไป G.E. Day (General Education Day) เพื่อให้นักศึกษาได้เสนอกิจกรรม ผลงาน หรือนวัตกรรม ที่ได้มาจากการเรียนการสอน กลุ่มวิชาบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2/2560 ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์และรายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา โดยมีนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมนำเสนอผลงาน  ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ดูภาพเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา