โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านานา เชียงราย เข้าร่วมสัมมนาและการประกวดแข่งาขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านานา เชียงราย เข้าร่วมสัมมนาและการประกวดแข่งาขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 606 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมสัมมนาและการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในการแข่งขันแบ่งเป็น 8 กิจกรรม ดังนี้ 1.การประกวดเขียนแผนธุรกิจ  2.การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ 3.การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 4.การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา 5.การประกวดผลงานสหกิจศึกษา 6.การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ(ด้านภาษาอังกฤษ) 7.การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice) 8.การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ(The Best Practice) โดยแข่งขันภายใต้ธีม “Thriving in a Sustainable Future: Digitized Businesspeople” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ส่งนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ผลการแข่งขัน 
             กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 และรางวัลชมเชย
                               ประกอบด้วย นายเด่นพงศ์ ฝั้นแต้ หลักสูตรการจัดการ และนางสาวภคพร แสนอินทร์ หลักสูตรการตลาด
             กิจกรรมที่ 2 แข่งขันตอบคำถามทางธุรกิจและประกวดสื่อ ได้รับรางวัลชมเชย 
                               ประกอบด้วย นางสาวจุรีรัตน์ ปันสกุล หลักสูตรการบัญชี และนายวิชก์ สมเครือ หลักสูตรสารสนเทศ
โดยมีอาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโตและอาจารย์กรปภา จันทาพูน เป็นผู้ควบคุมทีม

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท

ภาพ: อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา