โลโก้เว็บไซต์ งานวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 18 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์   สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดยในช่วงเช้าจะประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธฺ์ประจำมหาวิทยาลัย
พิธีส่งนพเคราะห์ และทำบุญตักบาตร ในช่วงสายมีพิธีมอบโล่และรางวัลแก เพชรราชมงคลล้านา
    ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายได้รับรางวัล ประกอบด้วย

ระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน)
ประเภทผู้บริหาร
  ผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย  
                                       
ประเภทอาจารย์
  ด้านวิจัย                  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ปงลังกา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
  ด้านกีฬา/กิจกรรม   ได้แก่  นายทัดมนู  โพธิสารัตน์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายภีราวิชญ์  ชัยมาลา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

ประเภทสายสนับสนุน 
  ด้านวิชาการ            ได้แก่ นางสาวสายสมร ติ๊บมา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

ประเภทศิษย์เก่า 
  ด้านสนับสนุนมหาวิทยาลัย      ได้แก่ นายขุนไกร  โพนโสกเชือก     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
  ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง ได้แก่ นายภานุพงษ์  ราชคมน์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

ประเภทนักศึกษา 
  ด้านทักษะผู้นำ ได้แก่ นายวักรกฤษ เขียวคำปัน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
  ด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ นายณัฐวัตร มณีสาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย


  พร้อมทั้งในช่วงบ่ายเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา