โลโก้เว็บไซต์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดประชุมครั้งที่ 35/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดประชุมครั้งที่ 35/2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ตุลาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 1386 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ 18 ตุลาคม 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดประชุมครั้งที่ 35/2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
                ข่าว/ภาพ  :  นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา