โลโก้เว็บไซต์ วิจารณ์ร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิจารณ์ร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๖๘,๕๓๗.๙๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ร่างขอบเขตงานได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กันยายน 2560 

ดาวน์ดหลดเอกสารเพิ่มเติม

1.ร่างประกาศ
2.ร่างเอกสารประกวดราคางานถนน
3.ปร4
4.แบบรูป
5.TOR
6.แบบ ปปช.1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา