โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 4540 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕ ท่าน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ๒ ท่าน
๑. รองศาสตราจารย์เริงนภรณ์ โม้พวง (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) ในสาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ไชยโรจน์ (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) ในสาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓ ท่าน
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พายัพ เกตุชั่ง (มทร.ล้านนา ตาก) ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร นรรัตน์ (มทร.ล้านนา เชียงราย) ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา กองเงิน (มทร.ล้านนา ลำปาง) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา