โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรม Multimedia over IP เพื่อการติดต่อสื่อสารในองค์กร มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการอบรม Multimedia over IP เพื่อการติดต่อสื่อสารในองค์กร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการจัด “โครงการอบรม Multimedia over IP เพื่อการติดต่อสื่อสารในองค์กร มทร. ล้านนา” ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มีตัวแทนจากส่วนงานวิทยบริการ ทั้ง ๖ เขตพื้นที่ เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๓๒ คน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น ๒ วัน ประกอบด้วย

(วันแรก) วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่งเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดย คุณสุทธิพงษ์ ตันเจริญ วิทยากรบรรยาให้ความรู้ รายละเอียดประกอบด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ VoIP โดยอธิบายความสามารถและขอบเขตการใช้งาน, การออกแบบหมายเลขให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงาน ,การติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล,สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิธีการโทรออกไปยังเขตพื้นที่/หน่วยงาน และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งบน Smartphone และ Adaptor telephone การ Hold สาย การโอนสาย

(วันที่สอง) วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่งเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดย คุณขวัญชัย กันทะมาลา วิทยากรบรรยาให้ความรู้ รายละเอียดประกอบด้วย อธิบายระบบเชื่อมโยง Trunk ไปยังเขตพื้นที่ต่าง ๆ ,การเพิ่มหมายเลขและการใช้งาน Voice mail ,ออกแบบระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ IVR ให้กับหน่วยงานหรือบุคคล ,ทดสอบการใช้งานเต็มรูปแบบ และพิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตร

เป้าประสงค์การจัดโครงการฯ สืบเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ประกอบด้วยพื้นที่การบริหารงาน 6 พื้นที่คือ ส่วนกลาง พื้นที่เชียงราย พื้นที่ลำปาง พื้นที่ตาก พื้นที่น่าน พื้นที่พิษณุโลกและสถาบันวิจัยการเกษตรลำปาง ทั้งนี้การบริหารงานของแต่ละเขตพื้นที่มีความต้องการติดต่อสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ บ่อยครั้ง ระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย ฯ ที่เป็นระบบ Analog และใช้งานมาเป็นเวลานานในปัจจุบันไม่มีอุปกรณ์รองรับการขยายหรือเพิ่มจำนวนเลขหมายได้ ในปัจจุบันการสื่อสารโทรศัพท์ดิจิตอล (VoIP) ผ่านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมไปยังเขตพื้นที่ต่างๆ ได้ง่ายขึ้นและมีระบบจัดการศูนย์กลางพร้อมทั้งรูปแบบหมายเลขใหม่ที่เป็นเลขมาตรฐานเดียวกันและสอดคลองกันทุกหน่วยงานทั้งเขตพื้นที่และส่วนกลาง ทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นไม่สับสนเหมือนระบบ Analog สำนักวิทยบริการฯได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบสื่อสารไปยังหน่วยงาน/เขตพื้นที่ต่าง ๆ จึงได้นำระบบ โทรศัพท์ดิจิตอล (VoIP) เข้ามาใช้งานเพื่อการจัดการกลุ่มหมายเลขให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่ใช้งานให้มีความสัมพันธ์กัน และง่ายต่อการติดต่อสื่อสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้มีความกระบชับขึ้น โดยผ่าน IPPHONE ,โทรศัพท์มือถือ Smartphone ,ATA Adaptor รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับระบบ Analog เดิม

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา