โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุด มทร.ล้านนา 6 เขตพื้นที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุด มทร.ล้านนา 6 เขตพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 412 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุด มทร.ล้านนา 6 เขตพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 เพื่อพัฒนางานจัดทำดรรชนีบทความวารสาร และเตรียมพร้อมเข้าสู่การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  WALAI Autolib เวอร์ชั่น 3.0 เพื่อติดตามความคืนหน้าของปัญหาหลังการใช้งาน โดยได้รับเกียรติจาก นายพีระยุทธ เมตปรีชา, นางสาวอุษณีย์ สดศรีประเวศ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และนางสาวธนิดา มะห์โมดี ผู้ดูแลฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย                    
             ข่าว/ภาพ  :  นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา