โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 Invest for sustainable road safety | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 Invest for sustainable road safety

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 Invest for sustainable road safety : การลงทุนและการจัดการเชิงผลลัพธ์ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ ด้านวิจัย/โครงการและนวัตกรรม และของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ปฎิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกกษษ ภาคีเครือข่าย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการผ่านการประชุมวิชาการระดับประเทศ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร) หมายเลจโทรศัพท์ 08 1577 0206 หรือ 08 6458 0260


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา