โลโก้เว็บไซต์ การจัดการจัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การจัดการจัดโครงการ MG Inspiring Thoughts 2017


            วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4 ปีและเทียบโอน 2 ปี สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จัดกิจกรรม MG รุ่นใหม่ ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ กิจกรรมMG รุ่นใหม่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม พร้อมใจร่วมกันปลูกป่า ณ วัดป่าเมตตาวรราม (วัดห้วยไร่) ตำบลป่าหุ่ง   อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการ MG Inspiring Thoughts 2017” ในรายวิชาการบริหารโครงการและภาวะผู้นำ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีอาจารย์ธนีนุช เร็วการ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

            ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย         
 
           ภาพ  : นายกฤษณะ  ขัดคำ