โลโก้เว็บไซต์  โครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา STEM | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา STEM


วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM เป็นการจัดกิจกรรมการบูรณาการความรู้ระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้ารวมกัน โดยสอดแทรกความรู้ทางด้านธุรกิจ ทำให้เกิดกระบวนการการวางแผน การแบ่งงาน การแก้ไขปัญหาเฉาะหน้าและรู้จักการทำงานโดยมีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรมประกอบด้วยทีม Straw roller coaster จัดกิจกรรมที่โรงเรียนพานพิทยาคม ทีมหอยและทีมเค้กจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม และทีมเรือมหาสมบัติจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเทศบาล 5 ซึ่งทีมงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM จะประกอบคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ด้วย 
ข่าว:นางกิ่งกานต์ สาริวาท 
ภาพ: นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท/ทีมงานโครงการ STEM