โลโก้เว็บไซต์ รายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านปางขอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านปางขอน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒินำโดย รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคลและ ดร.อรุณี ยศบุตรพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมติดตามและประเมินความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอนหมู่ 7 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งอาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด สาขาการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน สาขาวิชาการตลาด หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 อาจารย์ ดร.มงคลกร ศรีวิชัย สาขาวิศวกรรมโยธาหัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 อาจารย์สิริสาสน์ พันธ์มณี สาขาการท่องเที่ยวฯ หัวหน้าโครงการย่อยที่ 3 และนางสาวปาริชาติ วงค์ฉายา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำเสนอและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย
ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท
ภาพ:ทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา