โลโก้เว็บไซต์  สภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 7/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 7/2560


วันนี้ (04 กรกฎาคม 2560) เวลา 7.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดงานสภากาแฟครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมีเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ คือ สาขาการบัญชี สำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่เพื่อทานกาแฟยามเช้าและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจน ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงานให้ทราบ สำหรับการจัดสภากาแฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 8/2560 สาขาบริหารธุรกิจเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
ภาพ/ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท