โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 782 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology: EENET) เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งหมด 10 โครงการ ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
             ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งนี้ ทาง มทร.ล้านนา ชร. ได้รับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นในสาขาระบบควบคุมและการวัด (CT) เรื่อง “เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ ต้นทุนต่ำสำหรับบ่อเลี้ยงปลา” โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ปงลังกา และ อาจารย์ชญภพ บุญทาศรี และรางวัลชมเชยในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (EL) เรื่อง “ระบบควบคุมแสงสำหรับโรงเรือนปลูกดอกเบญจมาศ” โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ปงลังกา, อาจารย์ชญภพ บุญทาศรี, นายภานุพงค์ ชมภูติ๊บ และนายคุณไกร ใจอักษร
             ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นโครงการที่ทำให้เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอีก 1 สถาบัน
 
            ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
             ภาพ  : ผศ.ดร.วิโรจน์  ปงลังกา
             ที่มาของข่าว : ผศ.ดร.วิโรจน์  ปงลังกา,http://www.eenet2017.org/index.php?madoo=detail&listmenu_id=102 ( เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 )ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา