โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขข้อเสนอโครงการ (วันที่ 2) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขข้อเสนอโครงการ (วันที่ 2)


วันนี้ (26 เมษายน 2560) เวลา 9.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขข้อเสนอโครงการ “วิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ” ภายใต้การสนับสนุนโครงการท้าทาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันที่สอง โดยมี ผู้ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาให้คำแนะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย